onsdag 11. november 2009

Ny lærerutdanning uten krav til digital kompetanse.
Nå er forslaget til forskriften om rammeplanen for de grunnskolelærerutdanningene (1.-7.trinn og 5.-10.trinn) kommet. Digital kompetanse er ikke nevnt med ett ord.

Slik jeg leser høringsnotatet er det andre temaer som nå skal vektlegges: ”I politiske dokumenter som ligger til grunn for forskriften, har det flerkulturelle perspektivet, grunnleggende ferdigheter, vurdering og tilpasset opplæring vært nevnt som sentrale områder som grunnskolelærere må ha kompetanse i. Disse er derfor inkludert i læringsutbyttebeskrivelsene, samtidig vil de bli ivaretatt i de nasjonale retningslinjene for alle fag (s.6).” Det kan virke som om rammeplanutvalget mener de fire områdene i blått ovenfor skal være satsningsområdene i den nye lærerutdanningen.

Riktig nok blir bruk av digitale verktøy her nevnt i forbindelse med de grunnleggende ferdighetene, men det er kun i en parentes. Under målformuleringer knyttet til særskilt læringsutbytte for de to utdanningene står det at kandidaten: "- har kunnskap om arbeid med grunnleggende ferdigheter (uttrykke seg muntlig, lese, utrykke seg skriftlig, regne, bruke digitale verktøy) i og på tvers av fag, og kan tilrettelegge for progresjon i opplæringen av disse ferdighetene tilpasset elever på 1.–7. trinn" (gjelder også 5-10.trinn)

Videre sies det at kunnskapen om arbeid med digitale verktøy må sees i sammenheng med det trinnet man underviser på. Jeg tolker denne formuleringen som at man skal vite noe om hvordan man kan undervise i disse grunnleggende ferdighetene. Man må beherske metanivået, men man er ikke like opptatt av at kandidatene selv skal ha disse ferdighetene. Jeg setter spørsmål ved om man kan undervise i bruk av digitale verktøy uten selv å være digitalt kompetent.

I forskriften nevnes flere områder knyttet til barn og unges hverdag. Kandidaten:
"- har kunnskap om barns og unges læring, utvikling og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og flerspråklige kontekster."
"- har kunnskap om barns og unges oppvekstmiljø, likestilling og identitetsarbeid"

Her mener jeg kunnskap om barn og unges digitale hverdag burde vært nevnt. Kunnskap om personvern, kildekritikk og opphavsrett er heller ikke nevnt med ett ord selv om dette er trukket frem som fagovergripende områder i Kunnskapsløftet.

IKT burde nok også vært nevnt i tilknytning til "nye arbeidsformer". Rammeplanutvalget har dessverre ikke sett på det som ønskelig å trekke frem enkelte arbeidsmåter fordi de oppgir at det finnes et mangfold av relevante arbeidsmåter en lærer kan bruke. I realiteten tror jeg at denne metodefriheten vil føre til at mange lærerutdannere ikke vil bruke IKT i undervisningen i det hele tatt.

Kort oppsummert fremstår dette som en veldig lite ambitiøs forskift i forhold til fremtidig IKT-satsning i lærerutdanningen.

Bildet er hentet herfra.

Ingen kommentarer: