fredag 6. februar 2009

Ikke plass til digital kompetanse i ny stortingsmelding om lærerutdanningen?

Nå har endelig stortingsmeldingen om den nye lærerutdanningen kommet. Jeg har nettopp hørt på pressekonferansen på nett-TV. Flott opplegg med videooverføring. Det er også mange spennende pedagogiske grep i meldingen, men ut fra mine søk i dokumentet blir "IKT" og "bruk av digitale verktøy" omtrent ikke nevnt. Den nye basisferdigheten "bruk av digitale verktøy" er kun nevnt 3 ganger og bare i generelle ordelag. Digital kompetanse er ikke nevnt med ett ord. Interessant med tanke på at vi nettopp er ferdig med "Program for digital kompetanse" i skolen. Er digital kompetanse tatt ut fordi dette programmet kom dårlig ut i en evaluering? I rapporten "Modeller på villspor" (2007) kritiserer jeg også den mangelfulle pedagogiske tenkningen i Program for digital kompetanse.

Betyr dette i så fall at det ikke lenger er behov for digital kompetanse? Selv mener jeg begrepet kan tjene en nyttig funksjon dersom det blir utvidet og får en klarere forankring i kommunikativ og kulturell kompetanse. Begrepet danner utgangspunkt for et lærebokkapittel jeg holder på å skrive.

Jeg finner i tillegg følgende interessante formulering i stortingsmeldingen: "En kartlegging av skolens bruk av IKT i undervisningen viser at det har vært en økning i læreres bruk av IKT. Men kartleggingen viser også at det tross denne økningen er et stort uutnyttet potensial i måten IKT brukes på. Mange tilgjengelige verktøy og funksjoner benyttes bare i liten grad. Lærerne bruker datamaskin særlig til administrative oppgaver og for- og etterarbeid, og mindre til undervisning, noe som betyr at IKT foreløpig ikke er integrert i alle fag." Det blir allikevel ikke sagt noe om hva man har tenkt å gjøre med dette.

Ingen kommentarer: