lørdag 21. november 2009

Lesebrettene kommer


Etter å ha lest flere anmeldelser av lesebrett på nettet, fant jeg ut at måtte kjøpe et brett fra Amazon for å teste om dette kan noe for seg å bruke i skolen. Mitt førsteinntrykk er at lesevennligheten er god, langt mer behagelig enn på en vanlig PC. Dette er virkelig ”bok på skjerm”.

Pedagogisk sett synes jeg det er interessant at brettet har en talesyntesefunksjon og en god ordbok som du veldig enkelt kan bruke når du leser en tekst. Man kan også sjekke engelske Wikipediaartikler som er relevante, men kan ikke bruke den til frisurfing i Norge. Det er også mulig å merke ord og skrive notater, men denne teksten er ikke så veldig enkel å overføre til PCen. Det er videre en fordel at man kan overføre PDF-artikler som man har på PCen over til boka. Det kan jo være greit å ha alt på et sted.

I denne sammenheng er det verdt å merke seg at Nasjonalbiblioteket nå er i ferdig med å digitalisere store deler av sin boksamling. Disse bøkene er gratis for brukerne. Her kan du lese 14.000 bøker fra 1990-tallet på nett, pluss 3.500 eldre bøker. 50 000 bøker skal legges ut i løpet av de to-tre neste årene. Det blir interessant å se hva som skjer med lesebrettene dersom man får mulighetene til å lese disse bøkene på nettet via lesebrettet. Kanskje vil man også i fremtiden få lov til å laste disse bøkene ned på brettet en gang i fremtiden.

Bildet er hentet herfra


torsdag 12. november 2009

Ny lærerutdanning: et skritt vekk fra Den Forskende Skole?

I den nye forskriften står det at lærerutdanningene skal være forankret i et forskningsaktivt miljø. Med forskningsaktivt miljø menes at fagmiljøet må omfatte ansatte som selv er aktive forskere. Man ønsker også at undervisningen skal være forskningsbasert. Forskningsbasert undervisning kan da forstås på flere måter, blant annet som et kontinuum fra at den som underviser er oppdatert på forskningslitteratur i faget til å bruke egen forskning i undervisningen og trekke studentene inn i forskningsprosjekter.


Det som overrasker meg er at forskningsdimensjonen ikke er nevnt i det hele tatt i tilknytning til praksisopplæringen.Rammeplanutvalget gir uttrykk for at de har vært opptatt av å styrke kvaliteten i praksisopplæringen ved at den skal være variert. Med variert praksisopplæring menes det i tillegg til praksis på ulike trinn som utdanningen kvalifiserer for, praksis knyttet til ulike sider ved læreryrket som planlegging og gjennomføring av undervisning, ledelse av læringsarbeid i skolen, kollegasamarbeid, vurderingsarbeid, elevsamtaler, foreldresamarbeid, læreplanarbeid med mer. Utviklingsarbeid blir ikke nevnt i det hele tatt. Etter min vurdering burde dette hatt en sentral plass i praksisopplæringen dersom man skal realisere visjonen om Den Forskende Skole.


Fra førskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold ligger det for eksempel inne et krav i avsluttende bacheloroppgave om at man må gjennomføre et utviklingsarbeid i forbindelse med en praksisperiode. Jeg stiller spørsmål ved om utvalget tenker seg at lærerstudentene først og fremst skal ”høre” om det nyeste av forskning fremfor selv å prøve å jobbe som forskere ved å gjøre et feltarbeid i praksis.Bildet er hentet her.

onsdag 11. november 2009

Ny lærerutdanning uten krav til digital kompetanse.
Nå er forslaget til forskriften om rammeplanen for de grunnskolelærerutdanningene (1.-7.trinn og 5.-10.trinn) kommet. Digital kompetanse er ikke nevnt med ett ord.

Slik jeg leser høringsnotatet er det andre temaer som nå skal vektlegges: ”I politiske dokumenter som ligger til grunn for forskriften, har det flerkulturelle perspektivet, grunnleggende ferdigheter, vurdering og tilpasset opplæring vært nevnt som sentrale områder som grunnskolelærere må ha kompetanse i. Disse er derfor inkludert i læringsutbyttebeskrivelsene, samtidig vil de bli ivaretatt i de nasjonale retningslinjene for alle fag (s.6).” Det kan virke som om rammeplanutvalget mener de fire områdene i blått ovenfor skal være satsningsområdene i den nye lærerutdanningen.

Riktig nok blir bruk av digitale verktøy her nevnt i forbindelse med de grunnleggende ferdighetene, men det er kun i en parentes. Under målformuleringer knyttet til særskilt læringsutbytte for de to utdanningene står det at kandidaten: "- har kunnskap om arbeid med grunnleggende ferdigheter (uttrykke seg muntlig, lese, utrykke seg skriftlig, regne, bruke digitale verktøy) i og på tvers av fag, og kan tilrettelegge for progresjon i opplæringen av disse ferdighetene tilpasset elever på 1.–7. trinn" (gjelder også 5-10.trinn)

Videre sies det at kunnskapen om arbeid med digitale verktøy må sees i sammenheng med det trinnet man underviser på. Jeg tolker denne formuleringen som at man skal vite noe om hvordan man kan undervise i disse grunnleggende ferdighetene. Man må beherske metanivået, men man er ikke like opptatt av at kandidatene selv skal ha disse ferdighetene. Jeg setter spørsmål ved om man kan undervise i bruk av digitale verktøy uten selv å være digitalt kompetent.

I forskriften nevnes flere områder knyttet til barn og unges hverdag. Kandidaten:
"- har kunnskap om barns og unges læring, utvikling og danning i ulike sosiale, flerkulturelle og flerspråklige kontekster."
"- har kunnskap om barns og unges oppvekstmiljø, likestilling og identitetsarbeid"

Her mener jeg kunnskap om barn og unges digitale hverdag burde vært nevnt. Kunnskap om personvern, kildekritikk og opphavsrett er heller ikke nevnt med ett ord selv om dette er trukket frem som fagovergripende områder i Kunnskapsløftet.

IKT burde nok også vært nevnt i tilknytning til "nye arbeidsformer". Rammeplanutvalget har dessverre ikke sett på det som ønskelig å trekke frem enkelte arbeidsmåter fordi de oppgir at det finnes et mangfold av relevante arbeidsmåter en lærer kan bruke. I realiteten tror jeg at denne metodefriheten vil føre til at mange lærerutdannere ikke vil bruke IKT i undervisningen i det hele tatt.

Kort oppsummert fremstår dette som en veldig lite ambitiøs forskift i forhold til fremtidig IKT-satsning i lærerutdanningen.

Bildet er hentet herfra.

onsdag 28. oktober 2009

Spennende foredrag av Will Richardson

Will Richardson holdt et veldig interessant innlegg om pedagogisk bruk av web 2.0 på del og bruk konferansen 7.oktober i Sandvika. Et sammendrag er skrevet her av konferansedeltakere.

Her er et sammendrag av foredraget som jeg selv har laget.


Del og bruk konferanse på Sandvika2

fredag 23. oktober 2009

Hvor god screencastprogramvare trenger man?Jeg har nå lagt ut mine første screencast på YouTube. Det var ikke så vanskelig og tidkrevende som jeg trodde det ville bil. Jeg droppet å prøve å lage manus først, men prøvde meg heller frem fortløpende. Noen som har synspunkter på denne fremgangsmåten?

Jeg har brukt programvaren Camtasia som er god, men koster penger. Sammenlignet med gratis programvare har den en god zoomfunksjon og en fin pausefunksjon som jeg bruker aktivt i opptaket.

Men nå som YouTube har oppgradert videokvaliteten sin til HD-format mener jeg zoomfunksjonen ikke er så viktig å bruke lenger. Da vil man kunne lage screencast enda raskere og ikke minst kan man bruke gratisalternativene. Dette blir viktig for lærere i skolen som ikke har penger til å betale lisens for Camtasia. Jeg vil veldig gjerne ha innspill fra andre på god screencastprogramvare som er gratis.

tirsdag 20. oktober 2009

Å drive IKT-basert skoleutviklingsarbeid i mininettverk.

Nettopp ferdig med en rapport om prosjektet Lærende nettverk i Østfold som jeg hadde ansvaret for i fem år. I dette prosjektet jobbet en rekke skoler jobbet med IKT-basert skoleutviklingsarbeid. Prosjektleder arrangerte regelmessige samlinger der deltakerne kunne treffe hverandre for å dele erfaringer.

Gjennom dette prosjektet har lærere fått en større forståelse for verdien av å jobbe i nettverk på tvers av skoler og kommuner. I prosjektet etablerte vi flere nye delingsarenaer som mininettverk (samarbeid mellom prosjektdeltakere fra et lite antall skoler) og regionale konferanser der det er lærerne selv som holder innlegg for hverandre. Rapporten kan lastes ned her.

fredag 11. september 2009

Å legge videoeksempler av undervisning ut på nettet.

I Arizona i USA har de lagt ut mange videoeksempler på god bruk av IKT i undervisning helt åpent på nettet. Dette nettstedet tror jeg kan være interessant å studere både for lærerutdannere og lærere i norsk skole

søndag 6. september 2009

Studiefri hvert syvende år

Venstre vil gi lærerne studiefri hvert syvende år. Et veldig spennende forslag som jeg tror vil gjøre læreryrket langt mer attraktivt og styrke profesjonen i sin helhet. Håper flere partier er villige til å støtte forslaget

onsdag 2. september 2009

Den Forskende skole

I dette debattinnlegget på Utdanning sine hjemmesider diskuterer jeg hva verdens beste skole vil kreve. Jeg er helt overbevist om at svaret ligger i å utvikle Den Forskende skole: En skole der lærere får ressurser til å drive med forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) på samme måte som lærere på høgskole- og universitetsnivå.

søndag 30. august 2009

Autentisk kommunikasjon på tvers av landegrenser

Høsten 2008 søkte ansatte ved Høgskolen i Østfold om støtte fra Norgesuniversitetet til et prosjekt knyttet til utvikling av digital samarbeidskompetanse i lærerutdanningen. Dessverre fikk vi ikke støtte, men kanskje kan prosjektbeskrivelsen inspirere andre til å søke på lignende prosjekt senere:

Prosjektbeskrivelse: Autentisk kommunikasjon på tvers av landegrenser

NB! Denne prosjektbeskrivelsen er en preprint og er ikke tilpasset de endelige krav som vi måtte forholde oss til da vi søkte Norgesuniversitet om støtte.

torsdag 6. august 2009

Multimodale virkemidler i sammensatte tekster

I forbindelse med NUV-prosjektet mitt om digitale fortellinger har jeg laget en "opplæringsvideo". Jeg analyserer hvordan Erik Lund bruker multimodale virkemidler i den digitale fortellingen om faren min.Kom gjerne med kommentarer! Lyden ble dessverre ikke helt bra noen steder.

tirsdag 4. august 2009

Større åpenhet i høyere utdanning

NTNU og Universitetet i Stavanger begynner nå å legge ut forelesningsvideoer åpent på nettet. I første omgang er hensikten folkeopplysning og forskningsformidling.

lørdag 1. august 2009

Digitale fortellinger i Rådeskolene

Nå i vår har jeg hatt ansvaret for et nettbasert studium i Digitale fortellinger. 13 lærere fra Rådeskolene har gjennomført studiet. I høst vil jeg jobbe med å skrive en rapport om prosjektarbeidet (og kanskje noen artikler) om temaet. På denne pageflakessiden finner dere en oversikt over prosjektaktiviteten.

torsdag 9. juli 2009

Se til Portugal?


(Bildet er hentet fra Wikipedia)

En tredjedel av elevene i USA slutter før de er ferdig med videregående skole. I et blogginnlegg skriver Don Tapscott om hva man bør gjøre for å hindre at dette skjer. Svaret er å gi alle elever PCer og internetttilgang slik som Portugal har gjort. Han mener dette landet er foregangsgivende, men påpeker samtidig at det ikke er nok å bare dele ut utstyret. Vi må også utvikle nye pedagogiske modeller eller modeller for læring. Stikkord er elevaktivisering, samarbeidslæring og større fokus på utforskende arbeidsoppgaver.

tirsdag 30. juni 2009

Scribd: Det radikalt åpne tekstrommet

Documents

Jeg har lenge ønsket meg et nettsted der jeg kan begynne å legge ut tekstene mine åpent på en enkel måte. Mye av det jeg skriver blir bare liggende på harddisken på datamaskinen. Hvorfor ikke heller legge ut alle disse tekstene? Så vil kanskje andre ha glede av å lese og bruke noe av det jeg har laget? Scribd er et ypperlig alternativ.

Det er bare å sette i gang!

mandag 29. juni 2009

Wikibøker eller Wikipedia?
I det siste har jeg tenkt en del rundt om lærerstudentene bør lage artikler i wikiboken vårWikibøker eller på Wikipedia. Det har vært lite deltakelse på wikibøker fra andre utenom studentene. Jeg har derfor valgt å flytte to artikler over til Wikipedia. Det dreier seg om en artikkel om digital mobbing og digital kompetanse. Allerede etter en dag har andre vært inne og redigert på artiklene. Det er gøy å se!

lørdag 27. juni 2009

Gode eksempler på veiledning

For tiden jobber jeg en del med aksjonsforskning og praksisfortellinger. Jeg skal blant annet skrive et kapittel om prosjektet Lærende nettverk i Østfold i en bok om skoleutvikling. I tillegg skal jeg utgi en rapport sammen med utvalgte prosjektdeltakere som beskriver deler av prosjektaktiviteten. Jeg regner med at dette blir publisert i løpet av høsten.


Her om dagen kom jeg også på at jeg helt tilbake i 2000 egentlig jobbet med å kartlegge praksisfortellinger. Da intervjuet jeg 30 utvalgte veiledere ved Universitetet i Oslo om hva som skulle til for å drive god veiledning. Dette heftet ble meget godt mottatt og kan fortsatt leses i dag av de som er interessert i praktiske tips om hvordan drive god veiledning.